آخرین اخبار

 

بر اساس اعلام دفتر طرح های عمرانی دانشگاه، فاز مطالعات مربوطه توسط مشاور به پایان رسیده و بودجه این پروژه توسط صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاه ارومیه به صورت سرمایه گذاری مشترک تامین گردیده است که بعد از انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی به زودی شروع خواهد گردید.

شایان ذکر است: تامین آب شرب بهداشتی خوابگاههای پسران، طوبی، اسکان و رستوران ها در پردیس نازلو در اولویت قرار گرفته و به تدریج همه پردیس نازلو تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

تامین آب شرب بهداشتی مناسب از مطالبات اصلی دانشجویان مستقر در پردیس نازلو و جزو دغدغه های اصلی مسئولین امر دانشگاه بود.