آخرین اخبار

اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ارومیه

چنانچه مستحضرید مقرر شده است چهارشنبه مورخه 97/9/21 ساعت 10:30 در سالن شهید چمران برای تعیین اعضای اصلی شورای صنفی اساتید، انتخابات عمومی برگزار شود. بدینوسیله ضمن دعوت مجدد کلیه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برای مشارکت فعال و انتخابات افراد مورد نظر خویش، قابل ذکر می دانیم که عده ای از اعضای محترم هیات علمی در تشکیل این جلسه و اعضای موسس پیشنهاد دهنده آن تشکیک نموده و درخواست کرده اند که هیات موسس و اساسنامه شورای صنفی اساتید در هیات سه نفره نظارت بر تشکلهای اسلامی (سیاسی فرهنگی) مورد تصویب قرار گیرد. از نظر هیات رئیسه دانشگاه این تشکل ماهیت صنفی داشته و تشکل سیاسی فرهنگی نیست که در هیات سه نفره مورد تصویب قرار گیرد و مشابه شورای صنفی کارکنان در جلسه هیات رییسه مورخ 97/5/8 به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسیده است.

با وجود این و به احترام درخواست این تعداد از همکاران تقاضای هیات موسس شورای صنفی اساتید برای برگزاری انتخابات، در "جلسه هیات سه نفره نظارت" در مورخه 97/9/19 نیز به تصویب رسید. لذا انتخابات عمومی شورای صنفی اساتید بصورت کاملاً قانونی در تاریخ 97/9/21  برگزار خواهد گردید.

روابط عمومی دانشگاه ارومیه