آخرین اخبار

روز دوشنبه 26 آذرماه، در جلسه مشترک هیات رئیسه دانشگاه ارومیه و  اعضای شورای صنفی دانشجویان این دانشگاه، با تشکیل تعاونی دانشجویی به جهت انجام برخی امورات رفاهی دانشگاه، موافقت شد.

دکتر حب نقی، رئیس دانشگاه ارومیه ضمن ابزار خرسندی از برگزاری این جلسه و حضور در جمع نمایندگان دانشجویان ، خطاب به اعضای مرکزی شورای صنفی دانشجویی گفت: شما نماینده دانشجویان هستید و من خواهان برگزاری اینگونه جلسات به صورت مکرر در طول سال هستم. این دانشگاه متعلق به همه ماست و همه ما در قبال آن مسئول هستیم.

رئییس دانشگاه ارومیه در ادامه با توجه به مقایسه ای برخی از خدمات ویژه دانشجویان دانشگاه ارومیه با دیگر دانشگاه کشور که در داخل شهرها قرار دارند که از سوی دانشجویان مطرح می شود، اظهار کردند: با توجه به اینکه هر دانشگاه ویژگی های خاص خود را دارد، مقایسه دانشگاه ها با هم منطقی نیست. برای مثال دانشگاه ارومیه به دلیل خارج از شهر بودن، سالانه یک ملیارد و پانصد میلیون تومان از بابت هزینه سرویس پرداخت می کند. همچنین تامین آب شرب و درمانگاه هزینه های زیادی را برای دانشگاه به بار آورده است که این موارد در دانشگاه های داخل شهر، مانند دانشگاه اردبیل نیست.

دکتر نظریانی، معاون دانشجویی دانشگاه ارومیه هم در این جلسه بیان کرد: به ازای غذای هر دانشجو در هر وعده مبلغ 8 هزار تومان دانشگاه یارانه می دهد که جمعا در طول سال 7 میلیارد و پانصد میلیون تومان می شود . همچنین به جهت استقرار یک واحد اورژانس در دانشگاه ارومیه به صورت دائمی، با سازمان اروژانس کشور مذاکراتی صورت گرفته است.

در ادامه جلسه اعضای مرکزی شرای صنفی دانشجویان نکات  خود را مطرح نموده و بعد از بحث و بررسی توسط رئییس و اعضای هیئت رئییسه دانشگاه ارومیه و اعضای شورای صنفی ، موارد ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت:

هیئت رئیسه به صورت مکرر با شورای صنفی دانشجویان جلساتی را برگزار کند.

در سال تحصیلی حداقل یکبار هیئت رئیسه جلسه ای را با دانشجویان به صورت عمومی برگزار کند.

برای حل مشکل غذای پنج شنبه جلسه ای در معاونت دانشجویی برگزار و میزان اعتبار مورد نیاز بررسی و به مدیریت دانشگاه برای تصمیم نهایی اعلام گردد.

بر عملکرد بوفه ها نظارت بیشتر شده و در صورت تخلف یا گران فروشی، تذکر داده شود و در صورت تکرار لغو فرارداد صورت گیرد.

مقرر شد تعاونی دانشجویان دانشگاه ارومیه به جهت انجام برخی امورات رفاهی،  توسط شورای صنفی دانشجویان با همکاری معاونت پشتیبانی و دانشجویی تشکیل گردد.

بودجه انجمن های علمی افزایش پیدا کند.

هر هفته جلسه ای به منظور بررسی تنوع غذایی آن هفته با حضور رئیس اداره تغذیه دانشگاه ارومیه و نماینده شورای صنفی دانشجویان برگزار شود

شورای صنفی دانشجویی دانشکده فنی مهندسی خوی تشکیل گردد.

روند پرداخت حق الزحمه کاردانشجویی تسریع شود.

اتاق های اینترنت پرسرعت در خوابگاه ها ساماندهی شوند.

تشکیل کانون مدنیت توسط معاون فرهنگی و اجتماعی دوباره بررسی شود.