آخرین اخبار

طی حکمی از سوی دکتر مکنون رئیس هیات مدیره انجمن علوم و مهندسی منابع آب کشور، دکتر بهزاد حصاری عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه و مدیر گروه مهندسی آب پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه به عنوان نماینده این انجمن در استان آذربایجان غربی منصوب شد.

اساتید و دانشجویان گروه مهندسی آب و پژوهشگرانی که در ارتباط با موضوع آب فعالیت دارند، جهت عضویت در این انجمن می توانند به آدرس، ارومیه -خیابان شهید بهشتی، پردیس دانشگاه ارومیه ،پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه مراجعه و یا با شماره تلفن 3467097-33440295-044 تماس حاصل فرمایند.