آخرین اخبار

در نشست تخصصی راه کار های پیشگیری از مصرف مواد مخدر و عوراض مصرف این مواد در بین دانشجویان با حضور دکتر عیسی زادگان رئیس مرکز بهداشت،درمانگاه و مشاور دانشجویی دانشگاه ارومیه و کارشناسان این حوزه از دانشگاه های مختلف استان روز دوشنبه 10 دی ماه به میزبانی دانشگاه ارومیه بررسی شد. 

دکتر عیسی زادگان ضمن اشاره به شناسایی آسیب های اجتماعی در دانشگاه در مورد راه کارهای این آسیب ها گفت:تشویق به مطالعه، استفاده از هنر، گسترش فعالیت های عام المنفعه و تاسیس NGO های دانشجویی چهار راه کار اصلی کاهش آسیب های اجتماعی در دانشگاه است.

در ادامه جلسه هر یک از کارشناسان و نمایندگان دانشگاه های مختلف راه کار ها و نقطه نظرات خود را در مورد کاهش آسیب های اجتماعی بالاخص مصرف مواد مخدر در دانشگاه ها را مطرح کردند.