آخرین اخبار

هادی بیگی حیدرلو اولین دانشجوی دکترای علوم جنگل با نمره 20 و درجه عالی از رساله خود در دانشکده منابع طبیعی دفاع کرد.

استاد راهنمای اول رساله وی دکتر عباس بانج شفیعی و استاد راهنمای دوم، دکتر مهدی عرفانیان بوده و  دکتر امین طیبی از دانشگاه پردو آمریکا و دکتر احمد علیجانپور مشاوره این رساله را برعهده داشتند.

دفاع این رساله با موضوع "بررسی روند طولانی مدت تخریب و بازیابی جنگل های سردشت ایران در اثر اعمال سیاست های مختلف با استفاده از سری های زمانی لندست" انجام شد که منجر به دستاوردها و یافته های بسیار کلیدی جهت برنامه ریزی برای مدیریت آینده جنگلهای استان آذربایجان غربی گردید.

از این رساله 5 مقاله استخراج شده و به نشریه های (نمایه شده در ISI و ISC)

 Land Use Policy،  Sustainable Forest Management، Forest Policy and Economicst ، International Forestry Review و فصلنامه علمی پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران ارسال شده است. که یک مقاله با عنوان

  “Effects of preservation policy on land use changes in Iranian Northern Zagros forests” در نشریه Land Use Policy  با ضریب تأثیر 3.19 (Q1) پذیرش شده و به چاپ رسیده است . سایر مقالات ذکرشده نیز در حال داوری هستند.

لازم به ذکر است هادی  بیگی عضو بنیاد نخبگان استان بوده و فرصت 6 ماهه دوره دکتری خود را نیز در دانشگاه هومبولت برلین (دانشگاه 67 جهان براساس رتبه بندی تایمز) گذرانده است. 

هادی بیگی حیدرلو اولین دانشجوی دکتری علوم جنگل  دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه