آخرین اخبار

به اطلاع کلیه دانشجویان ورزشکار دانشگاه ارومیه می رساند چنانچه در رشته های مختلف دارای عناوین قهرمانی در سطح کشوری ، ملی آسیایی و جهانی می باشند. هر چه سریعتر با در دست داشتن کپی احکام مربوطه خود را به مدیریت تربیت بدنی دانشگاه معرفی نمایند.

شماره تماس:

1- 2779779 0443 « مدیریت تربیت بدنی »

2-  09904088400 روابط عمومی انجمن ورزشی

 

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ارومیه