آخرین اخبار

اطلاعیه ورزشی

بدین وسیله به اطلاع همکاران ( برادر ) می رساند مسابقات شنا آقایان کارمندان دانشگاه ارومیه

روز دوشنبه ساعت 11 صبح مورخ 97/11/15

( استـخر نـازلو )

و مسابقات تنیس روی میز آقایان کارمندان دانشگاه روز سه شنبه 11 صبح مورخ 97/11/16

سالن ورزشی آزادگان خواهد بود.

توجه :شرکت کلیه همکاران آزاد بوده و شرکت شرکت در مسابقه حضور در محل مسابقه مد نظر است نه ثبت نام قبلی .

 

مدیریت تربیت بدنی ( واحد برادران )