آخرین اخبار

دکتر آرش ثباتیان دانشیار گروه فیزیک دانشگاه ارومیه برای دومین بار پیاپی داور برتر انتشارات  انجمن اپتیک آمریکا (OSA) شد.

دکتر ثباتیان به عنوان سرپرست گروه پژوهشی اپتیک پراشی دانشگاه ارومیه اخیرا موفق به اختراع یک نوع عدسی پراشی منحصر به فرد شده است. ( خبر این اختراع را از اینجا بخوانید)

مأموریت انجمن اپتیک آمریکا (OSA) ترویج، تولید، کاربرد و بایگانی دانش در اپتیک و فوتونیک و انتشار این دانش در سراسر جهان است. 

از سال 1916، OSA رتبه برتر جهان در زمینه اپتیک و فوتونیک بوده است، دانشمندان، مهندسان، مربیان، تکنسین ها و رهبران کسب و کار در سراسر جهان برای ترویج ، ارتقاء و  پیشرفت فنی و حرفه ای، تحت آموزش این انجمن قرار می گیرند. 

در انتشارات این انجمن 11 نشریه  با محتوای مقالات اپتیک و فوتونیک با توجه به نیاز مداوم دانش و نوآوری منتشر شده و به پیشرفت علم نور کمک می کند.

دکتر آرش ثباتیان دانشیار گروه فیزیک دانشگاه ارومیه

 

 

11 نشریه انتشارات انجمن اپتیک آمریکا (OSA)