آخرین اخبار

آگهی مزایده

دانشگاه ارومیه در نظر دارد اجاره استخر پردیس شهر را از طریق مزایده عمومی و با جزییات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده 5097009033000003 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

متن این آگهی را در زیر مشاهده نمایید و برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید.