آخرین اخبار

دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در جلسه‌ی مشترک هیات رئیسه دانشگاه ارومیه و اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه خطاب به حاضرین در جلسه گفت: با توجه به پتانسیل پژوهشی که در این دانشکده وجود دارد، باید در اینجا یک هسته پژوهشی تشکیل شود و ما از این کار حمایت خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به جلسه اخیر ستاد امر به معروف ونهی از منکر استان ادامه داد: درآن جلسه مقرر شد که دانشگاه ارومیه راهکارهایی در جهت ایجابی کردن اقدامات امربه معروف و نهی از منکر در جامعه ارائه دهد. در واقع ما باید سعی کنیم که پژوهش های حوزه علوم انسانی و ادبیات را در جهت رفع نیازهای جامعه سوق دهیم.

راه اندازی اتاق مشاروه دانشجویی در دانشکده ادبیات، راه کارهای بین المللی سازی دانشگاه، کتاب های الکترونیکی، کارگاه های آموزشی اساتید، سامانه های آموزشی  و پژوهشی، امتیاز بندی در مورد پایه و گرنت، اردوهای تاریخی و علمی، مشکلات بیمه، اینترنت، امکانات آموزشی، ارتباط با صنعت، کارگاه های رفتاری از جمله مواردی بود که در این جلسه توسط اعضای هیات علمی مطرح و جهت حل آنها از سوی هیات رئیسه دانشگاه راه کارهایی اعلام شد.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه با هدف تامين نيروی انسانی متخصص و ماهر به عنوان چهارمين دانشکده دانشگاه اروميه با راه اندازی گروه زبان و ادبيات فارسی در سال 1367 تاسيس گرديد. اولين گروه دانشجويان پذيرفته شده شامل کارشناسی دبيری ادبيات فارسی در سال 1367 و دبيری تربيت بدنی در سال 1368 بوده اند. فضای آموزشی واداری اين دانشکده از آغاز در پرديس شهر واقع در خيابان شهيد بهشتی بوده است که متعاقباً در سال 1371 به محل ساختمان جديد واقع در بلوار والفجر 2 روبروی صدا و سيما منتقل گرديد.

اعضاء هيئت علمی اين دانشکده با نهادها و سازمانهای اجرايی متعددی همکاری دارند و در اين دانشکده طرحهای مشترک آموزشی ، تحقيقاتی و مشاوره ای در زمينه های مختلف به اجرا درآمده است .