آخرین اخبار

آگهی مزایده

دانشگاه ارومیه در نظر دارد اجاره استخر پردیس شهر را از طریق مزایده عمومی و با جزییات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده 5098009033000002 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

متن این آگهی را در زیر مشاهده نمایید