آخرین اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری انجمن علمی دانشجویی ماشینهای صنایع غذایی دوره كنترل و ابزار دقيق و اتوماسيون "PLC"  برگزار می کند 

مكان:دانشگاه اروميه ترم تابستان دانشكده ادبيات يا مركز فنى و حرفه اى

زمان تشكيل كلاس در تعيين جلسه مشخص خواهد شد

هزينه دوره :٣٠هزار تومان

با ارائه مدرك معتبر از طرف سازمان فنى و حرفه اى كشور