آخرین اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری انجمن علمی مهندسی صنایع مسابقه سلفی برگزار می کند:

 یک عکس دانشجویی (ترجیحا سلفی) دست جمعی بفرستید. 

تا جای ممکن خلاقانه و جذاب و ایده های یک مهندس صنایع مثل ۵اس و ... دیده شود 

حتما ارسال کننده بایستی دانشجوی مهندسی صنایع باشند 

 

به ای دی زیر نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی به همراه عکس مربوطه را ارسال نمایید

@Hamidreza_saeidi

 

جوایز نفرات برتر مسابقه

 نفر اول ۷۰ هزار تومان

نفر دوم  ۳۰ هزار تومان

 

 توجه ۱ : از بین عکس های ارسال شده توسط داوران به دو نفر اول و دوم جوایز اهدا خواهد شد.

 توجه ۲ : هر نفر فقط یک عکس می تواند ارسال کند.

 

مهلت ارسال عکس تا ۲۴ اردیبهشت ماه