آخرین اخبار

« نانسی بیرگن» دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گنت بلژیک جهت انجام پایان نامه خود تحت راهنمایی دکتر ناصر آق در پژوهشکده آرتمیا در دانشگاه ارومیه فعالیت می کند.

پایان نامه وی در ارتباط با تاثیر فسفولیپید جیره برای ارتقای سیستم ایمنی در مولدین ماهی قزل آلالی رنگین کمان است و پروفسور گیلبرت وان استاپن از مرکز رفرانس جهانی دانشگاه گنت بلژیک نیز به عنوان استاد راهنمای دوم با این پایان نامه همکاری می نماید.

 

« نانسی بیرگن»