آخرین اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی برگزار می کند:

سمينار بسته بندى با مواد پليمرى

براى اولين بار در دانشگاه اروميه
پله اول جهت ورود به صنعت بسته بندى

مكان:آمفى تئاتر دانشكده فنی

زمان:چهارشنبه ٢٥ ارديبهشت ماه ٩٨
ساعت:١٠تا ۱۴

مدرس:دكتر محمدى

شركت براى عموم آزاد ميباشد