آخرین اخبار

«آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه اروميه»

(نوبت اول)

بنا به تصویب هيأت مديره جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت اوّل شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه  اروميه  رأس  ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 18 خرداد سال جاری در محل سالن دانشکده منابع طبیعی واقع در پردیس نازلو تشكيل مي‌گردد. از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت مي‌شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات مندرج در آگهی ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم  رسانند و يا با توجه به ماده 19 آیین نامه نحوه­ی تشکیل مجامع عمومی در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، 

متن آگهی به قرار زیر است:

همچنین جهت دریافت متن آگهی نیز می توانید اینجا را کلیک کنید