آخرین اخبار

 در راستای تجاری سازی دستاوردها و انتقال فناوری های علمی دانشگاه به صنعت و جامعه، دانشگاه ارومیه قرارداد بازاریابی و مدیریت سرمایه گذاری نوآوری با موسسه نیاوران مدیریت صنعتی آذربایجان غربی را به جهت انجام فعالیت های بازاریابی برای یافتن مشتریان داخل و خارج کشور برای اکتشافات، اختراعات، نوآوری­ ها و نتایج تحقیقاتی، روز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه منعقد کرد.