آخرین اخبار

با توجه به تبصره 2 ماده 3  دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضا که موسسه ملکف است  فوق العاده های سختی کار اعضا را هر 5 سال یکبار بروزرسانی و دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

 به همین جهت امور اداری دانشگاه فرم هایی را در میان همکاران جهت خوداظهاری سختی کار توزیع و بعد از جمع آوری این فرمها،  در اولین کمیته بررسی فوق العاده سختی کار که روز شنبه 25 خرداد ماه تشکیل شد، مورد بررسی قرار داد.

این کمیته با حضور اعضای آن، نماینده طب کار از دانشگاه علوم پزشکی و نمایندگان بخش ها یا یکی از کارشناسان مجرب در آن رشته شغلی تشکیل و جلسه دوم نیز این هفته برگزار خواهد شد.

در این جلسات سختی کار همکاران بررسی و درجه بندی می شوند و در برخی مواقع به جهت لزوم دقت بیشتر، مشاغل به صورت میدانی و با حضور در بخش ها بررسی خواهد شد.

نتایج این جلسات بعد از تائید نهایی هیئت اجرایی و هیئت رئیسه دانشگاه از طریق امور اداری به اطلاع همکاران خواهد رسید.