آخرین اخبار

بنا بر اعلام سایت  «اخبار علمی» که در زمینه بازنشر اخبار علمی دانشگاه ها و مراکز علمی کشور فعالیت می کند، روابط عمومی دانشگاه ارومیه در خرداد ماه 1398 به عنوان ششمین روابط عمومی برتر دانشگاه های دولتی کشور در زمینه مخابره  اخبار علمی و دانشگاهی از بین 126 دانشگاه دولتی کشور انتخاب شد.