آخرین اخبار

 مصاحبه علمی معرفی شدگان مقطع دکتری از طرف سازمان سنجش آموزس عالی کشور در دانشکده علوم ورزشی برگزار شد.

این مصاحبه علمی جهت تحصیل در سال تحصیلی ۹۹ - ۱۳۹۸ روزانه و استعدادهای درخشان رشته / گرایش های  فیزیولوژی ۴۸ نفر ، مدیریت ورزشی ۳۵ نفر و رفتار حرکتی ۴۰ نفر و استعداد درخشان ۱۵ نفر از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر با شرکت اعضای کمیته مصاحبه کننده به مدیریت پروفسور سید عامری رئیس دانشکده علوم ورزشی در فضایی صمیمی و علمی برگزار گردید.

 دكتر مير حسن سيد عامري، دكتر  سيد محمد كاشف و دكتر محسن بهنام  اعضاي كميته مصاحبه کننده رشته مديريت ورزشي، دكتر حسن محمد زاده و دكتر جلال دهقاني زاده اعضاي كميته مصاحبه کننده رشته رفتار حركتي و دكتر محمدرضا ذوالفقاري، دكتر اصغر توفيقي، دكتر اكبر نوري،  دكتر كاظم خدايي و دكتر جواد طلوعي آذر اعضاي كميته مصاحبه کننده رشته فيزيولوژي ورزشي بودند.