آخرین اخبار

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در مورد انتقال همکاری علمی دانشگاه ارومیه با کشور ارمسنتان گفت: با تلاش و درخواست رسمی دانشگاه ارومیه از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مسئولیت مرجع ملی همکاری های علمی - فناوری با کشور ارمنستان از دانشگاه ارومیه به دانشگاه دیگری منتقل شده و از این رو مسئولیتی بر عهده این دانشگاه نمی باشد.

دکتر حب نقی افزود: مقرر شده است دانشگاه ارومیه برای کشور دیگری بعنوان مسئولیت مرجع ملی همکاری علمی - فناوری معرفی شود.