آخرین اخبار

دالنشگاه ارومیه در نظر دارد مناقصات عمومی طبق اطلاعیه های زیر را برگزار نماید.