آخرین اخبار

در جلسه روز چهارشنبه  شورای دانشگاه ارومیه، معاون برنامه، بودجه و  مالی دانشگاه، آثار صرفه جویانه بسته پیشنهادی هیات رییسه را بیش از 18 میلیارد تومان اعلام نموده و با توجه به کسری قابل توجه بودجه دانشگاه، ضرورت اجرای این بسته را تشریح نمود.

 در این جلسه برخی از اعضای شورا از بعضی پیشنهادات انتقاد نمود و پیشنهادات سازنده ای مطرح نمودند.

رییس دانشگاه و معاونین مالی و آموزشی، با تشریح وضع بودجه و راه های مختلف صرفه جویی و ضرورت انجام بعضی از اقدامات اجتناب ناپذیر به انتقادات و ابهامات و سوال های اعضا محترم شورا پاسخ دادند.

معاون مالی آثار  صرفه جویانه حاصل از اجرای بسته پیشنهادی را بیش از 18 میلیارد تومان اعلام نموده، با توجه به کسری قابل توجه بودجه دانشگاه ضرورت اجرای این بسته را تشریح نمود.

چالشی ترین پیشنهاد، موضوع تجمیع مدیریت های دانشکده های کشاورزی با منابع طبیعی - علوم پایه با شیمی - فنی مهندسی با برق،کامپیوتر بود. اطمینان داده شد که پیشنهاد، تجمیع مدیریت و نه ادغام دانشکده ها می باشد و در صورت برطرف شدن شرایط اضطراری مجددا به حالت اول برخواهد گشت. 

معاون مالی آثار صرفه جویی تجمیع دانشکده ها را با تشریح جزییات، 1/8 میلیارد تومان اعلام نمود که رقم قابل توجهی بوده، وسیله ای برای اثبات واقعی بودن کسری بودجه دانشگاه به مسئولین تصمیم گیر می باشد.

رییس دانشگاه و برخی از اعضای شورا اعتقاد داشتند بخشی از مبالغ صرفه جویی شده بایستی به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی اختصاص یابد.