آخرین اخبار

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه کانون بازنشستگان و موظفین دانشگاه ارومیه