آخرین اخبار

 با هدف شناساندن کاربردهای فیزیک کوانتوم و نانو ذرات در علوم پزشکی و داروسازی کارگاه بین المللی نقاط کوانتومی در دانشگاه ارومیه روز دوشنبه 24 شهریور برگزار شد.

سنتز نقاط کوانتومی برای کاربردهای پزشکی، کاربرد نقاط کوانتومی در optoelectronic،  ساخت میکرو-نانو نقاط کوانتومی و شبیه سازی افزارهای نقاط کوانتومی موضوعات این در این کارگاه بین المللی بود که  با حضور  اساتید دانشگاه های داخلی و خارجی و دانشجویان رشته فیزیک در دانشگاه ارومیه برگزار شد

پروفسور دکتر بو نیستروم از اساتید دانشگاه اسلو نروژ و پروفسور اصغری و دکتر کرم دل و دکتر محمدتقی احمدی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای ایران، سخنرانان این کارگاه یک روزه بودند.

دانشجویان شرکت کننده در این همایش علمی، از سوی دانشگاه گواهی  علمی دریافت کردند.

این کارگاه بین المللی با همکاری مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت دانشگاه ارومیه و دانشکده علوم پایه و شیمی برگزار شد

در زیر گزارش تصویری این کارگاه را مشاهده نمایید.