آخرین اخبار

 دانشجویان ترکیه ای در دانشگاه ارومیه طی دوره دانش افزایی با ایران ، زبان و ادبیات فارسی آشنا شدند. 

این دوره بر اساس تفاهم نامة همکاری بین دانشگاه ارومیه و دانشگاه کریک قلعة آنکارا به همت معاونت دانشجویی، مرکز آموزش­های تخصصی کوتاه مدت و گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه در طی یک دوره کوتاه مدت دانش ­افزایی برگزار گردید.

در این دوره، کلاس­های آموزش زبان فارسی، ایران شناسی، خواندن متون نظم و نثر، دستور کاربردی، مکالمه و سمینار برای دانشجویان تشکیل یافت و فعالیت­های فوق برنامه شامل بازدید از آثار تاریخی استان و  شهر تبریز جهت معرفی فرهنگ، ادب و تاریخ ایران اسلامی انجام گرفت.

این دوره از 26 مرداد ماه 1398 آغاز شد و در 16 شهریور 1398 خاتمه یافت. در پایان دوره نیز گواهینامة پایان دورة دانش افزایی به دانشجویان اعطا شد.