آخرین اخبار

اطلاعیه امریه سربازی

بدینوسیله به اطلاع مشمولین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی با تاریخ اعزام به خدمت 98.8.1 یا 98.10.1' می رساند که در صورت تمایل به گذراندن خدمت مقدس سربازی به صورت کارکنان وظیفه مامور در فعالیت های پژوهشی دانشگاه ارومیه' تقاضای کتبی خود با درج نام و نام خانوادگی' کد ملی' رشته تحصیلی' مقطع تحصیلی' گرایش' معدل و تاریخ اعزام حداکثر تا آخر وقت اداری 98.6.27 به دفتر معاونت پژوهشی به شماره 044 32779559  فاکس و اصل درخواست را به آدرس ارومیه' کیلومتر 11 جاده سرو' معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه' کد  پستی 5756151818 ارسال نمایند.