آخرین اخبار

دکتر آرش ثباتیان عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه ارومیه در بین یک درصد داوران برجسته بین المللی مجلات فیزیک قرار گرفته و  توسط درگاه web of science گواهینامه دریافت کرده است.

لازم به ذکر است دکتر آرش ثباتیان قبلا نیز به عنوان داور برتر انتشارات  انجمن اپتیک آمریکا (OSA) انتخاب شده بود.

همچنین دکتر ثباتیان به عنوان سرپرست گروه پژوهشی اپتیک پراشی دانشگاه ارومیه اخیرا موفق به اختراع یک نوع عدسی پراشی منحصر به فرد شده است.

دکتر آرش ثباتیان دانشیار گروه فیزیک دانشگاه ارومیه