آخرین اخبار

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه طی حکمی دکتر جواد غلامی  عضو هیئت علمی گروه زبان های خارجی را به سمت «سرپرست دفتر روابط بین الملل دانشگاه ارومیه» منصوب کرد. 

در قسمتی از این حکم آمده است :

« با توجه به تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم بعنوان "سرپرست دفتر روابط بین الملل دانشگاه ارومیه" منصوب می گردید.

از جنابعالی موارد ذیل انتظار می رود:

  • تلاش در جهت افزایش جذب دانشجویان خارجی مستعد بویژه از کشورهای مسلمان و همجوار.
  • تلاش در جهت تعمیق و گسترش همکاری های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بین المللی با دانشگاه های معتبر منطقه و جهان.
  • تلاش در جهت شناساندن بهتر دانشگاه ارومیه در مجامع بین المللی بویژه با استفاده از ظرفیت محیط­های مجازی.
  • تلاش در جهت تسهیل ارتباطات استادان و دانشجویان دانشگاه ارومیه با دانشگاهها و مراکز علمی دنیا (تمهیداتی باید اتخاذ گردد که وقت این عزیزان در انجام امور اداری مرتبط، تلف نگردد).
  • همکاری و هماهنگی نزدیک و هم افزایی با دیگر قسمتهای اداری دانشگاه بویژه معاونتهای محترم پژوهش و آموزشی.»

دکتر جواد غلامی «سرپرست جدید دفتر روابط بین الملل دانشگاه ارومیه» 

پیش از این نیز دکتر علی محمد نیکبخت مدیر دفتر روابط بین المل دانشگاه ارومیه بود که به جهت مسئولیت جدید در پارک علم و فناوری دکتر جواد غلامی جایگزین وی شد. 

دکتر رحیم حب نقی از دکتر نیکبخت طی نامه ای جهت مسئولیت سابق ایشان در دانشگاه ارومیه تقدیر و تشکر کرد. 

در قمستی از این نامه آمده است:

«با توجه عهده داری مسئولیت خطیر پارک علم و فناوری استان توسط جنابعالی، بدینوسیله از تمامی تلاشها و اقدامات ارزشمند و مجدانه جنابعالی در راستای اهداف دانشگاه در مجامع بین الملل تقدیر و تشکر می نمایم.

در زمان مدیریت جنابعالی در دفتر روابط بین الملل دانشگاه، پیشرفتهای بسیار قابل توجهی در زمان اندک در عرصه های مختلف آن حوزه اتفاق افتاد که همگی دانشگاهیان به آن اذعان دارند. اینجانب اطمینان دارم که آن برادر گرامی بعنوان مدیری جوان، توانمند و علاقه مند به پیشرفت منطقه  منشاء خدمات چشمگیر در پارک علم و فناوری خواهید بود.

 انشاءلله با راهنمایی های جنابعالی مدیریت جدید دفتر روابط بین الملل بتواند راه آغاز شده توسط شما را همچنان ادامه دهد.»