آخرین اخبار

آغاز ثبت نام کارشناسی رسمی دادگستری

قابل توجه داوطلبان محترم آزمون سال 1398

متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به سایت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری جهت تکمیل فرایند و ارسال اطلاعات و مدارک از تاریخ 3 مهر ماه 1398 الی 13 مهرماه 1398 اقدام نمایند. 

http://www.hcioe.org