آخرین اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه با همکاری رسانه رادیو دانشجو برگزار می کند:

دهنتو با قند پهلو شیرین کن

«عشق یا عیش؟»

دوشنبه ۲۹ مهر ماه

در یک روز پاییزی دل انگیز

ساعت شروع برنامه : ۱۲:۲۰ 

  آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه و شیمی