آخرین اخبار

نخستین جلسه کمیته عفاف و حجاب دانشکده علوم پایه و شیمی ۲۲مهرماه با حضور رئیس دانشکده، معاونین، مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده، نماینده تشکلهای اسلامی فعال در دانشکده و مدیران گروه های آموزشی در سالن اجتماعات برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی وضعیت عفاف و حجاب موجود و آسیب شناسی روشهای بهبود وضع موجود به برگزاری ماهانه جلسات این کمیته تاکید شد.

در ادامه حاضران به ارائه پیشنهادات و نظرات خود در خصوص مسائل فرهنگی دانشکده پرداخته و مقرر گردید از نقطه نظرات اکثریت دانشجویان در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی دانشکده استفاده گردد.