آخرین اخبار

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که با هماهنگی به عمل آمده با استادان محترم، در صورت هرگونه غیبت انفرادی و عمومی و تعطیلی کلاس های درس ، اساتید گرامی ملزم به ثبت غیبت در سامانه حضور و غیاب خواهند بود و از نیمسال جاری برای غیبت غیر موجه نمره صفر ثبت خواهد شد. لذا از دانشجویان عزیز انتظار می رود که به مقررات دانشگاه عنایت ویژه داشته از تعطیلی کلاس ها جدا خود داری فرمایند.

 

معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه