آخرین اخبار

 جلسه انتخاب دبیر شورای دبیران و کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهای علمی دانشجویی پس از طی پُروسه ثبت نام از کاندیداها با حضور ۱۴ نفر از دبیران انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه ارومیه ۱۳ آبان ماه در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

کاندیدای دبیر شورای دبیران و کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهای علمی دانشجویی در ابتدای جلسه رزومه کاری و تحصیلی خود را بیان کردند و طی انتخابات انجام گرفته محمدحسین شریفانی از انجمن علمی مهندسی صنایع به عنوان دبیر شورای دبیران و سپهر ابراهیمی از انجمن علمی مهندسی مکانیک و کُمیل ولی زاده از انجمن علمی ماشینهای صنایع غذایی به عنوان نمایندگان انجمنهای علمی دانشجویی در کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهای علمی دانشجویی انتخاب شدند.
در ادامه پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد انجمنهای علمی شامل تدارک برنامه ها متناسب با نیازهای ورودیهای هر سال، بررسی جدّی انجام سیستماتیک فعالیتها، تاکید بر ماهیت علمی برنامه ها مطرح شد.