آخرین اخبار

نخستین نشست فعالّین فرهنگی و اجتماعی (دانشجویان) با معاونت فرهنگی و اجتماعی در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ برگزار می شود.

فعالین عزیز برای درخواست تریبون نشست پیش از روز برگزاری به دفتر انجمنهای علمی دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه واقع در ساختمان کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند.