آخرین اخبار

مرکز مشاوره دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه افتتاح شد. 

این مرکز در ساختمان اداری دانشکده،‌طبقه همکف ، روبروی اتاق ریاست واقع شده است. 

دانشجویان می توانند طبق اطلاعیه زیر از خدمات این مرکز استفاده نمایند.