آخرین اخبار

با حضور دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه و مهندس یعقوب گل نهالی  به عنوان سرمایه گذار،  قراردادی با موضوع مشارکت در تجهیز، راه اندازی و بهره برداری واحد تولیدی ، تحقیق و توسعه فرآورده های لبنیِ دانشگاه ارومیه به امضای طرفین رسید.

کارخانه لبنیات دانشگاه ارومیه در سال 1358 توسط یک شرکت سوئدی آلفا لاوال تجهیز و راه اندازی اولیه شده  ولی طی سالهای گذشته  این کارخانه راکد مانده بود که با عقد این قرارداد و بدون هزینه  کردی از سوی دانشگاه ، این کارخانه دوباره احیا شده و شروع به کار خواهد کرد.

تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از خطوط موجود و حذف و اضافه کردن دستگاه و خطوطِ جدید به اقتضای نیاز تولید و بهره وری امکانات واحد لبنیات دانشگاه به منظور تولید محصولات لبنی، بسترسازی جهت آموزش دانشجویان دانشگاه ارومیه و استفاده علمی از امکاناتِ موجود، و ایجاد تعامل با مجموعه های لبنیِ استان و منطقه از جمله موضوعات مهم این قرارداد است.

همچنین  اجرای پروژه های تحقیقاتی - کاربردیِ مورد نیاز صنعت و تدوین دانش فنی برای محصولات جنبی نیز از جمله همکاری های علمی و تحقیقاتی این قرارداد است.