آخرین اخبار

با هماهنگی انجمن علمی دانشجویی مواد و متالوژی و با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه ، دانشجویان دانشگاه ارومیه کلاس آز انجماد و ریختگری خود را در مجموعه ی فولاد سازی آلمان آبادی برگزار کردند و از قسمت های مختلف این مجموعه بازدید کردند.