آخرین اخبار

دومین جلسه کمیته صیانت و گسترش حجاب و عفاف در مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب روز دوشنبه ۱۱ ام آذرماه۹۸ ساعت برگزار گردید.

اعضای کمیته ضمن پیگیری مصوبات جلسه قبلی، مفاد دقیق طرح صیانت از عفاف و حجاب در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مصوب سال 1395 وزارت علوم تحقیقات و فناوری از جمله تدوین دستورالعمل و راهکارهای تبلیغی-ترویجی، همچنین تدوین دستورالعمل ارائه ارشاد، تذکر و دستورالعمل رسیدگی قانونی را بررسی و برنامه های متعدد پیش رو را در همین راستا مورد بحث و تصویب قرار دادند.
بررسی برنامه های روز دانشجو از دیگر بندهای دستور کار اعضا بود که در قالب شورای فرهنگی مرکز مورد تصویب قرار گرفت.