آخرین اخبار

کارگاه های کارآفرینی این هفته دانشگاه ارومیه 

کارگاه آموزش بوم کسب و کار

کارگاه آموزش مدیریت فروش(هفت پازل فروش)