آخرین اخبار

دانشجویان رشته مهندسی معدن دانشگاه ارومیه با حضور دکتر عبدالهی شریف و دکتر بهرامی از اعضای هیئت علمی گروه مهندسی معدن و علیزاده مسئول پژوهش و تحقیق اداره مدیریت پسماند شهرداری ارومیه با هدف ارائه راهکار جهت حل مشکلات بخش دفع زباله شامل شیرابه، حجم اشغال شده، مشکلات زیست محیطی، از سایت دفع زباله شهری ارومیه بازدید کردند و در جهت حل این مشکلات قدم برداشتند. 
ایجاد همکاری بین شهرداری ارومیه و دانشگاه ارومیه جهت حل مشکل زباله برای سطح شهر ارومیه و ارائه راهکار مناسب از سوی دانشگاه از دیگر اهداف این بازدید بود.