آخرین اخبار

برگزیدگان آزمون مشهد دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ارومیه جهت دریافت بلیط اردو، شخصاً با به همراه داشتن کارت دانشجویی و مبلغ صدهزار تومان از ساعت 8 الی 14 مورخ 98/10/29 به دفتر نهاد دانشکده ادبیات واقع در خیابان والفجر یا مورخ 98/10/30 به دفتر نهاد پردیس نازلو واقع در ساختمان ستاد مرکزی مراجعه فرمایند؛

عدم حضور به منزله ی انصراف از اردو است.

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ارومیه