آخرین اخبار

آیین نامه مالکیّت فکری و معنوی دانشگاه های عضو هیات امناء در هیات امناء دانشگاه ارومیه تصویب و به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و  به دانشگاه ابلاغ گردیده است.

 فایل این آیین نامه جهت استحضار و اطلاع  تمامی افراد شاغل دردانشگاه اعم از هیات علمی، کارشناس، تکنسین و دانشجویان در لینک زیر قرار گرفته است . 

جهت دریافت آیین نامه مالکیت فکری و معنوی اینجا را کلیک کنید.