آخرین اخبار

زمان شرکت در فراخوان مقاله و ایده پردازی قرآنی تا ۱۳ بهمن ماه ۹۸  تمدید شد.

جوایز نقدی این فراخوان به ۵ نفر اول سه  طیف شرکت کننده (اساتید، کارکنان و دانشجویان):

نفر اوّل ۸۰۰ هزار تومان

نفر دوّم ۷۰۰ هزار تومان

نفر سوّم ۶۰۰ هزار تومان

نفر چهارّم ۵۰۰ هزار تومان 

نفر پنجم ۴۰۰ هزار تومان 

به علاوه امتیاز فرهنگی