آخرین اخبار

بعد از تخلیه خوابگاه های دانشگاه ارومیه به جهت جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری های ویروسی فرایند ضدعفونی به شكل سيستماتيك و در همه خوابگاهها ، كلاسها  و ساختمان ها در حال انجام است. 

این عملیات در طی چند نوبت انجام  شده و تا پایان تعطیلات ادامه خواهد داشت.