آخرین اخبار

بعد از تخلیه کامل خوابگاه های دانشگاه ارومیه به جهت جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری های ویروسی فرایند ضدعفونی به شكل سيستماتيك و در همه خوابگاهها ، كلاسها و ساختمان ها در از همان روزهای ابتدایی تعطیلات فعالیت های آموزشی دانشگاه با استفاده از مواد ضدعفونی کننده در حال انجام است.

این عملیات در طی چند نوبت انجام شده و تا پایان تعطیلات ادامه خواهد داشت.

در زیر گزارش تصویری این فرایند را مشاهده نمایید.