آخرین اخبار

فرایند ضد عفونی ساختمان های آموزشی و اداری دانشگاه ارومیه همچنان ادامه دارد.

به جهت جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری های ویروسی فرایند ضدعفونی به شكل سيستماتيك و در همه ساختمان های دانشگاه ارومیه در حال انجام است.

در زیر تصاویر ضدعفونی دانشکده فنی مهندسی خوی را مشاهده نمایید.