آخرین اخبار

لیست همکاران آموزش جهت جوابگوی به سوالات دانشجویان محترم

ردیف

دانشکده

مسئول آموزش

راه ارتباطی

1      

 

کشاورزی

 

همکاران آموزش

044-31942447

044-31942430

044-31942431

044-31942334

2      

 

منابع طبیعی

همکاران آموزش

044-31942497

3      

 

علوم و شیمی

همکاران آموزش

044-31942162

044-31942165

044-31942150

044-31942155

044-31942059

4      

 

دامپزشکی

همکاران آموزش

044-31942561

044-31942565

5      

 

اقتصاد و مدیریت

آقای حاجی زاده

044-31144013

6      

 

تربیت بدنی و علوم ورزشی

آقای خداوردی زاده

044-32753174 داخلی 4425

7      

 

فنی و مهندسی

همکاران آموزش

044-31942985

044-31942986

044-31942987

044-31942901

8      

 

برق و کامپیوتر

همکاران آموزش

044-31124208

044-31124206

044-31124210

9      

 

ادبیات و علوم انسانی

همکاران آموزش

044-33379600

 

10 

 

معماری،شهرسازی و هنر

همکاران آموزش

044-32780497

11 

 

فنی ومهندسی خوی

همکاران آموزش

044-36433151داخلی11

044-36433423

12 

 

مرکز شهید باکری میاندوآب

همکاران آموزش

044-45269504