آخرین اخبار

روز یکشنبه 24 فرودین ماه با حضور دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در شورای آموزش این دانشگاه آخرين مسايل و مشكلات مربوط به آموزش مجازي و درخواستها و پيشنهادهاي اساتيد، معاونين آموزشي دانشكده ها و نظرات دانشحويان جهت بهبود روند تسهيل آموزش دانشحويان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.